Översättning av "förbättra säkerheten" till finska:


  Ordbok Svenska-Finska

Förbättra - översättning : Förbättra - översättning : Förbättra - översättning : Förbättra - översättning : Förbättra säkerheten - översättning : Förbättra - översättning : Förbättra - översättning : Förbättra säkerheten - översättning : Förbättra säkerheten - översättning : Säkerheten - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

förbättra säkerheten,
turvallisuuden lisääminen,
Det är nödvändigt att förbättra säkerheten ombord.
Alusten turvallisuutta on ilman muuta parannettava.
Ni sade Vi har möjlighet att förbättra säkerheten.
Te sanoitte Meillä on mahdollisuus parantaa turvallisuutta.
Vårt syfte är att förbättra säkerheten i vår energiförsörjning.
Tavoitteenamme on lisätä energian toimitusvarmuutta.
Kostnader för att förbättra säkerheten för anläggningarna och arbetstagarna.
kaivosteollisuusalueiden ja niiden työntekijöiden turvallisuuden parantamiseen liittyvät kustannukset
Att förbättra säkerheten samtidigt som produktionen och konkurrenskraften ökar.
turvallisuuden parantaminen nostamalla samanaikaisesti tuottavuutta ja kilpailukykyä
Målsättningen är ju att förbättra vattenkvaliteten och säkerheten i vattenförsörjningen.
Tavoitteenahan on parantaa veden laatua ja vesihuoltovarmuutta.
Detta förslag kommer utan tvivel att förbättra säkerheten i djurfoder.
Tämä ehdotus parantaa epäilemättä rehujen turvallisuutta.
Deras syfte är att förbättra säkerheten för fotgängare i olyckssituationer.
Ne tähtäävät jalankulkijaturvallisuuden parantamiseen onnettomuustilanteissa.
Kommissionsledamoten talar om behovet av att förbättra säkerheten i Irak.
Komission jäsen totesi, että Irakin turvallisuustilannetta on parannettava.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra den inre säkerheten.
Erityistä painoa on pantava sisäisen turvallisuuden parantamiseen.
Exempel på andra initiativ för att förbättra säkerheten hos veterinärmedicinska läkemedel
Eläinlääkkeiden turvallisuutta parannettiin myös seuraavilla aloitteilla
Detta betänkande har ett huvudsakligt syfte att förbättra säkerheten på vägarna.
Mietinnön peruskysymys on liikenneturvallisuus.
Därför är vi tvungna att arbeta för att förbättra säkerheten till sjöss.
Siksi meidän on pakko toimia parantaaksemme turvallisuutta merellä.
Eurocontrols primära syfte är uttryckligen att göra trafiken smidigare och förbättra säkerheten.
Eurocontrolin ensisijainen tavoite on nimenomaan liikennesujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen.
Kommissionens och parlamentets framstöt här kommer det tror jag att förbättra säkerheten.
Uskon, että komissio ja parlamentti ovat tehneet tämän aloitteen turvallisuuden parantamiseksi.
Vi anser att detta skulle införa byråkratiska pålagor utan att förbättra säkerheten.
Mielestämme tämä lisäisi byrokratiaa turvallisuutta silti parantamatta.
Det är livsviktigt att förbättra säkerheten i den förebyggande sektorn i Europa.
Euroopan torjunta alan turvallisuuden lisääminen on erittäin tärkeää.
En höjning av säkerheten vid lastning och lossning av bulkfartyg är en viktig åtgärd för att förbättra säkerheten inom sjöfarten.
Irtolastialusten lastaamisen ja lastinpurkamisen turvallisuuden lisääminen on tärkeä toimi merenkulkualan turvallisuuden parantamisessa.
Att förbättra och utarbeta standarder för handelspartnerskapsprogram i syfte att förbättra säkerheten i leveranskedjan och underlätta den legitima handeln.
Sopimuspuolet voivat myös antaa suostumuksensa muihin riidanratkaisumenettelyihin.
I detta avseende skulle direktivet försvaga säkerheten i stället för att förbättra den.
Siltä osin direktiivi heikentäisi turvallisuutta eikä parantaisi sitä.
Det viktigaste målet är att förbättra säkerheten för alla i Europa och Libanon.
Tavoitteeseen päästään tekemällä ulkomaisia ja paikallisia investointeja työpaikkoja luoviin hankkeisiin, infrastruktuuriin ja talouden kehittämiseen paikallistasolla.
vetenskapliga, tekniska och regleringsmässiga frågor, i syfte att förbättra säkerheten för icke livsmedelsprodukter,
Tavarakauppakomitea hyväksyy 5 kohdan mukaiset toimenpiteet vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, elleivät osapuolet päätä määräajan jatkamisesta.
bistå stater i att förbättra säkerheten för radioaktiva material vid icke nukleära tillämpningar,
avustaa valtioita radioaktiivisten materiaalien turvallisuuden lisäämisessä ei ydinteknisissä sovellutuksissa,
förbättra och utarbeta standarder för handelspartnerskapsprogram i syfte att förbättra säkerheten i leveranskedjan och underlätta rörligheten inom ramen för laglig handel,
toimii toimivaltaisena elimenä, joka käsittelee III osaston täytäntöönpanoon liittyviä mahdollisia kysymyksiä
Det är ett nödvändigt steg för att utveckla och förbättra säkerheten på våra vägar.
Koko lentoliikennealan va pauduttua on ehdottoman tärkeää, että meillä on yhteiset matkustamomiehistön koulutusta ja lupia koskevat vaati mukset koko unionissa.
minimera onödiga skillnader i nya regleringsförslag och mer effektivt förbättra hälsan, säkerheten och miljöskyddet.
21.6 artikla
S319 Vid planeringen av utdelningsrutter borde Itella förbättra säkerheten genom att undvika plankorsningar utan säkerhetsanordningar.
S319 Itellan tulisi jakelureittejä suunnitellessaan parantaa turvallisuutta välttämällä varoituslaitteettomia tasoristeyksiä.
Myndigheterna måste agera för att förbättra säkerheten vid kärntekniska anläggningar i samarbete med Internationella atomenergiorganet.
Viranomaisten on toimittava ydinlaitosten turvallisuuden parantamiseksi yhteistyössä Kansainvälisen atomienergiaviraston kanssa.
Jag vill gärna säga att vi arbetar för att förbättra säkerheten på de europeiska vägarna.
Tähdennän, että tarkoituksenamme on todellakin parantaa Euroopan teiden turvallisuutta.
bistå stater med att förbättra säkerheten för och kontrollen av kärnmaterial och andra radioaktiva material,
avustaa valtioita ydinmateriaalin ja muiden radioaktiivisten aineiden turvallisuuden ja valvonnan tehostamisessa
För att omedelbart kunna förbättra säkerheten ville Europaparlamentet inte ha denna mellanetapp. Rådet accepterade denna inställning.
Parlamentti halusi parantaa turvallisuutta välittömästi eikä kannattanut ajatusta siirtymäkaudesta neuvosto hyväksyi parlamentin linjan.
Åtgärderna för att förbättra hälsan och säkerheten i arbetet är ett viktigt bidrag till arbetskraftens anställbarhet.
Johtavien työ suojelutarkastajien komitea (SLIC) on myös arvokas foorumi, joka tarjoaa mahdollisuuden sekä teknisen tiedon vaihtamiseen että vuoropuheluun komiteassa epävirallisesti edustettuina olevien haki jamaiden kesken.
Fru vice talman, den första principen lyder samma värdering av nödvändigheten att förbättra säkerheten i trafiken.
Arvoisa puhemies, ensimmäinen periaate on, että kaikkien on pidettävä liikenneturvallisuuden parantamista yhtä välttämättömänä.
Jag är rent allmänt helt införstådd med kommissionens förslag att förbättra säkerheten för förare och passagerare.
Olen yleisesti ottaen komission kanssa aivan samaa mieltä siitä, että ajajien ja matkustajien turvallisuutta pitäisi parantaa.
Slutligen, herr talman, gör tiden, kapaciteten och säkerheten det angeläget att snabbt förbättra den nuvarande situationen.
Totean lopuksi, että aikataulu, kapasiteetti ja turvallisuus vaativat kaikki nykytilanteen kiireellistä parantamista.
Regeringarna har större ansvar gentemot samhället och gör ansträngningar för att förbättra säkerheten på sina territorier.
Hallituksilla on laajempi vastuu yhteiskuntaa kohtaan ja ne pyrkivätkin parantamaan maittensa turvallisuutta.
De centrala målsättningarna är att minska trafikstockningar, lösa upp knutar, förbättra säkerheten och främja hållbar trafik.
Ruuhkien purkaminen, solmukohtien aukaiseminen, turvallisuuden parantaminen ja kestävän liikenteen edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita.
Försäkringsbolagen, som inte tycker om stora utbetalningar, kommer att tvinga de försäkrade företagen att förbättra säkerheten.
Vakuutusyhtiöt, jotka eivät halua maksaa suuria korvauksia, pakottavat vakuuttamansa yhtiöt huolehtimaan turvallisuudesta paremmin.
Ledningssystemen för kvaliteten, miljön, arbetshälsan och säkerheten samt de andra systemen används för att förbättra produktiviteten och säkerheten, och affärskontinuitetsplaner har implementerats i de centrala leveranscentren.
Käytössä on laatu , ympäristö ja työterveys ja turvallisuusjärjestelmät sekä muita tuottavuutta edistäviä järjestelmiä.Tärkeimmille toimituskeskuksille on laadittu turvallisuus ja toiminnan jatkuvuussuunnitelmat.
Om vi vill förbättra säkerheten och göra Europeiska unionen till en säkrare region, måste vi också förbättra våra yttre gränsers funktion, och i synnerhet Schengengränserna.
Jos me haluamme parantaa turvallisuutta ja tehdä Euroopan unionista entistä turvallisemman alueen, meidän on parannettava myös ulkorajojemme ja erityisesti Schengen rajojen toimintaa.
icke lagstiftande karaktär för att förbättra häl san och säkerheten i arbetet (Safe) lades fram för rådet under 1995.
Safe ohjelma. Komissio toimitti vuonna 1995 neuvostolle ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joka koski ohjelmaa työterveyden ja työturvallisuuden parantamisesta muilla kuin lainsäädännöllisillä toimilla.
Vart och ett av dessa projekt handlar om att förbättra säkerheten och underlätta nedläggning av osäkra kraftverk.
Kaikkien näiden hankkeiden tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta sekä edistää vaarallisten voimaloiden sulkemista.
Jag anser också att anslagsökningen i första hand måste inriktas på att förbättra säkerheten i befintliga reaktorer.
Olen lisäksi sitä mieltä, että lisämäärärahat on käytettävä ennen kaikkea nykyisten reaktoreiden turvallisuuden parantamiseen.
Givetvis måste även medlemsstaterna anstränga sig för att förbättra säkerheten i tunnlarna, dessa sårbara delar av vägnätet.
Myös jäsenvaltioiden on tietysti tehtävä osansa tieverkon altteimpiin osuuksiin kuuluvien tunnelien turvallisuuden parantamiseksi.

 

Relaterade sökningar: Att Förbättra Säkerheten - Den Allmänna Säkerheten - Den Nationella Säkerheten - För Att Garantera Säkerheten - För Att öka Säkerheten - Säkerheten För Alla - Säkerheten För Våra - Ansvarar För Säkerheten - Säkerheten För Din - Brott Mot Säkerheten -