Översättning av "av dekanus" till franska språket:


  Ordbok Svenska-Franska

Dekanus - översättning : Dekanus - översättning : Av dekanus - översättning :
Nyckelord : Doyen Recteur Privée Noire

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

F.d. dekanus för farmakologiska fakulteten.
Ancien doyen de la faculté de pharmacie.
Jag placerar dig mellan dekanus och rektorn.
Vous serez entre le doyen et le recteur.
E. BRUSA, dekanus vid juridiska fakulteten i Turin, f. d. president i Institut de droit international.
E. BRUSA, doyen de la Faculté de droit de Turin, ancien président de l'Institut de droit international
Sådana brev måste signeras av dem som är juridiskt auktoriserade att företräda institutionerna i fråga (t ex rektor, chef, dekanus etc).
Ces lettres doivent être signées par les personnes légalement autorisées à représenter leur institution (p. ex. recteur, directeur, doyen de faculté, etc.).
Ansökan måste undertecknas av sökanden och av en person på sökandens institution som är lagligen behörig att företräda universitetet institutionen (t.ex. rektor, dekanus).
La demande doit être signée par le candidat et par une personne de l'université institution à laquelle il appartient, qui est légalement autorisée à représenter l'université institution (p. ex. recteur, directeur, doyen de faculté).
Shankar Sastry är för närvarande dekanus på ingenjörsskolan vid University of California, Berkeley och fakultetschef för Blum Center for Developing Economies.
Shankar Sastry est l'actuel doyen du département d'ingénierie de l'université de Californie à Berkeley.Il est également le directeur du Blum Center for Developing Economies.
Lektor vid Panteiouniversitetet (sedan 1980) samt lektor vid juridiska fakul teten vid universitetet i Hagen (sedan 1981), dekanus vid samma fakultet två gånger.
Depuis 1980, professeur titulaire à l'Université Pantion (Athènes). Depuis 198Ï, professeur titulaire (deux fois doyen Dean, Dekan) de la facul té de droit de l'Université de Hagen.
Innehållet har tagits fram av en pensionerad college dekanus, en follikulärt lymfom överlevande diagnostiseras över 30 år sedan, närvarande bra och fullt aktiv utan återstående tecken på lymfom.
Le contenu a été développé par un doyen du collège retraité , un survivant de lymphome folliculaire diagnostiqué sur 30 il y a des années, actuellement bien et pleinement actif sans autres éléments de preuve de lymphome.
Karriär Medlem i kinesiska Konstföreningen, direktör Shandong Artist Association, dekanus, professor och handledare i forskarutbildningen kandidater Shandong Art Institute i College of Fine Arts ...
Carrière membre de Association des artistes chinois, puis directeur du Shandong Association des Artistes, doyen, professeur et maître de stage des candidats de troisième cycle de Shandong Institut d'Art College of Fine Arts ...
Läkarexamen och medicine doktorsexamen. Slutexamen i kemi. Rektor för Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki (1988 1994). Dekanus vid medicinska fakulteten vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki (1986 1989).
Docteur en médecine.
Alla ansökande måste tillhandahålla ett inbjudningsbrev på tjänstepapper med brevhuvud från värdinstitutionen(erna) (faxade versioner accepteras) undertecknade av en person som är rättsligen bemyndigade att representera institutionen (t.ex. rektor, direktör, fakultets dekanus, etc).
Tous les candidats devront fournir une lettre d'invitation rédigée sur papier à entête officielle de l'institution (les versions télécopiées sont acceptées) signée par la personne légalement autorisée à représenter l'institution (recteur, directeur, doyen de faculté, etc.).
Endast ansökningar som tydligt visar vilken effekt IMG anslaget kommer att få på ifrågavarande partnerlandets universitet institution och åtföljs av ett bestämt åtagande från en person med laglig behörighet att företräda universitetet institutionen (t.ex. rektor, dekanus), kan tas under övervägande för finansiering.
Seules les demandes qui présentent clairement leur impact sur l'université institution concernée du pays partenaire avec un engagement ferme du représentant légal (p. ex. le recteur, le directeur et le doyen de la faculté) seront prises en considération pour un financement.
Herr talman, mina damer och herrar! Som dekanus vid en fakultet vid Lyons universitet, där man bedriver undervisning i nästan 30 utländska språk noterade jag många positiva saker i betänkandet av Gutiérrez Cortines, vid sidan av andra punkter som tyvärr framstod som mer diskutabla i mina ögon.
Monsieur le Président, mes chers collègues, en tant qu'ancien doyen d'une faculté de Lyon où s'enseignent près de trente langues étrangères, j'ai relevé, dans le rapport de Mme Gutiérrez Cortines, beaucoup d'éléments positifs à côté d'autres qui me paraissent, malheureusement, plus contestables.
Cirka 400 studenter har låst in sig i Universidad de Valencia (Valencias universitet) som en form av protest. I väntan på polisen tillslag inne i universitetet har dekanus nekat tillgång till lagen och ordningens styrkor som försökt upplösa protesten, sitt beslut baserat på universitetets oberoende.
Quatre cents étudiants environ se sont enfermés dans l'Université de Valence en signe de protestation, et devant la menace d'une charge imminente de la police à l'intérieur de l'Université, sa Présidente en a interdit l'entrée aux forces de l'ordre qui avaient l'intention de disperser les jeunes, en invoquant le principe de l'autonomie universitaire.
Att vår globala MBA utbildning tagit ett stort steg uppåt i Financial Times rankning i år belyser styrkan i Kedge BS s strategi där Kina spelar en viktig roll , konstaterar Thomas Froehlicher , dekanus och verkställande direktör på KEDGE BS. KEDGE BS utmärker sig genom sin utbildning av kinesiska deltagare vid sitt Shanghai campus.
Le bond du global MBA dans le classement du Financial Times cette année illustre la pertinence de la stratégie de KEDGE BS où la Chine occupe un axe majeur , souligne Thomas Froehlicher , Directeur Général du groupe. KEDGE BS se distingue en formant des participants chinois au sein de son campus de Shanghai .
Eftersom jag är en universitetslärare som undervisar i Fjärran Österns språk och civilisationer, vilka jag tillägnade mitt liv innan jag gick in i politiken, och en f.d. dekanus vid en fakultet där man undervisar i 28 utländska språk och civilisationer, anser jag mig inte vara främlingsfientlig.
Universitaire, enseignant des langues et civilisations d'Extrême Orient auxquelles j'avais dédié ma vie avant d'entrer en politique, ancien doyen d'une faculté où l'on enseigne vingt huit langues et civilisations étrangères, je ne crois pas être xénophobe.
Av polymerer av vinyliden, av polymerer av vinylacetat eller av polyvinylalkohol
Fongicides
Av polymerer av vinyliden, av polymerer av vinylacetat eller av polyvinylalkohol
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue mouches
Av andra polymerer av vinylidenklorid, av polymerer av vinylacetat eller av polyvinylalkohol
Acide trichlorocyanurique contenant des désinfectants, excepté en aérosol
Av andra polymerer av vinylidenklorid, av polymerer av vinylacetat eller av polyvinylalkohol
Charbons activés matières minérales naturelles activées noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé
Erkännandet av, återkallande av erkännandet av, ändring av verksamhetsområdet för och tillfälligt upphävande av erkännandet av organ för bedömning av överensstämmelse
Reconnaissance, retrait de reconnaissance, modification du champ d'activité et suspension d'organismes d'évaluation de la conformité
Förbättring av förvaltningen av ytorna och av användningen av ytorna
Amélioration de la gestion et de l occupation de l espace
Av polymerer av vinylidenklorid (med undantag av sådana med en tjocklek av högst 0,05 mm, otryckta), av polymerer av vinylacetat eller av polyvinylalkohol
ayant comme ingrédient actif du diuron ou de la simazine, excepté en aérosol
Av polymerer av vinylidenklorid (med undantag av sådana med en tjocklek av högst 0,05 mm, otryckta), av polymerer av vinylacetat eller av polyvinylalkohol
Autres fongicides, excepté ceux en aérosol
Verkningarna av regeln om förhindrande av sammanträffande av förmåner begränsades av tillämpningen av bestämmelserna i
L effet de la clause de non cumul a été limité par l application des dispositions
Ingen av dessa begränsas av geografi, av hudfärg eller av religion.
Ces problèmes ne se préoccupent pas de géographie, de couleur de peau ou de religion.
Folket har plågats av törst, av grodor, av löss, av flugor.
Sur ces gens se sont abattus les fléaux de la soif, des crapauds, des poux, des mouches.
Av pälsskinn av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl(blueback)
d'une épaisseur excédant 0,125 mm
Av pälsskinn av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl(blueback)
en protéines durcies
De ser en ojämlik behandling av män och kvinnor, av människor av olika ålder, av minoriteter, av människor med olika hudfärg, av raser, av religionsanhängare, av invandrare, till och med av grannar.
Ils constatent que les hommes et les femmes ne bénéficient pas d'une égalité de traitement, et qu'il en va de même pour les personnes d'âges différents, les minorités, les personnes qui ont une autre couleur de peau, les immigrés, même les voisins.
Av ris Annat Av korn Av havre
autres d'orge
Summa av enskilda av institu tionerna av regering arna
228, para gra phe 6 par les institu tions par les particu liers par les gou verne ments
Totalt av rege ringarna av institu tionerna av enskilda
228, para gra phe 6 par les institu tions par les particu liers par les gou verne ments
Totalt av enskilda av institu tionerna av regering arna
228, para gra phe 6 par les institu tions par les particu liers par les gou verne ments
Spritdrycker framställda av av pressåterstoder av druvor
Gentiane
Spritdrycker framställda av av pressåterstoder av druvor
Eau de vie de fruit
Omfattar tillverkning av olika slags packlådor, packkorgar, förpackningstrummor och liknande förpackningar av trä tillverkning av lastpallar, pallboxar och liknande anordningar av trä tillverkning av tunnor, fat. kar. baljor och andra tunnbinderiarbeten av trä tillverkning av kabeltrummor av trä av reseffekter av lådor av
Cette classe comprend la fabrication de caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois la fabrication de palettes simples, caisses palettes et autres plateaux de chargement, en bois la fabrication de tonneaux, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie, en bois la fabrication de tambours pour câbles, en bois
Omfattar tillverkning av vävnader av silketyp. antingen av garn av natursilke eller av regenat eller syntetgarn
Cette classe comprend la fabrication de tissus de type soie en fils de soie, en fibres artificielles ou en fibres synthétiques
Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofonium eller hartssyror (exkl. salter av kolofoniumaddukter)
Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes)
Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofoniumeller hartssyror, andra än salter av kolofoniumaddukter
contenant des nitrates et des phosphates
Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofoniumeller hartssyror, andra än salter av kolofoniumaddukter
d'une teneur en azote excédant 28 en poids
Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofonium eller hartssyror (exkl. salter av kolofoniumaddukter)
Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle, sous formes primaires
Godtagande av resultaten av bedömning av överensstämmelse som utförts av erkända organ för bedömning av överensstämmelse
, ch. 35 (4e suppl.)
Petroleumsulfonater, med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer
Oxydes de fer alcalinisés pour l épuration des gaz
Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon, av andra polyamider eller av polyestrar
Profilés en T

 

Relaterade sökningar: Dekanus -