Översättning av "har testat" till italienska språket:


  Ordbok Svenska-Italiensk

Har testat - översättning : Har testat - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Har ni testat?
Lo ha mai bevuto?
Har du testat det?
E già stato provato?
Har du testat heroin?
Hai provato l'eroina? Sì, l'ho provata.
Har du testat att...
Non cercare di proteggere quella donna!
Vi har inte testat den korridoren.
Il corridoio. Non abbiamo provato ancora da lì.
Den här har du väl testat?
Immagino che tu ci abbia già provato!
Har du testat litium med tomatjuice?
Hai mai provato il litio con il succo di pomodoro?
Jag har testat den på olika personer.
Non vogliamo certo rinunciarvi.
Âr det nåt vi inte har testat?
L'ammiraglio non transige. Capo, c'è qualcosa che non abbiamo provato?
Varje fall vi har testat har visat på bubbelbildning.
Ogni caso che abbiamo controllato riporta forti tracce di embolia.
Testat mot
Testati rispetto a
iv) Testat
iv) controllati
T Testat
T Controllati
Valdöd har förekommit inom områden där Förenta Staterna har testat systemet.
Si è assistito alla morte di balene nelle zone ove gli Stati Uniti avevano collaudato il sistema.
Valdöd har förekommit inom områden där Förenta staterna har testat systemet.
Le morie di balene si sono verificate nelle zone in cui gli Stati Uniti hanno collaudato il sistema.
Den står emot allt vi har testat, även extrema temperaturer.
Resiste ad ogni cosa a cui l'abbiamo sottoposto comprese temperature estreme.
Heroin och kokain är inte fel. Har du testat lim?
Non ci sono problemi con eroina e cocaina, bambina.
Fyra i sängen... den kicken har jag inte testat än.
Quattro in un letto... è una chicca. Non l'avevo ancora provato.
En bra sort. Resten har jag testat. Tack, jag röker mina egna.
ho i miei.
Med min egen mänsklighet och misstag, har jag försökt bli bättre på allt jag testat.
Nella mia umanità e con i miei errori, ho cercato di migliorare in ogni cosa che ho provato.
Man vet ju bara först när man testat.
Solo provando si può sapere.
iv) För kategorin testat frökällans exakta geografiska läge(n).
iv) per la categoria controllati , la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base
j) För kategorin testat , huruvida materialet är genetiskt modifierat.
j) nel caso di materiali controllati , occorre indicare se sono geneticamente modificati.
Testat under begränsade förhållanden (max 60 ml utspilld vätska).
Testata in condizioni limitate (massimo 60 ml di liquido versato).
Stefan Schumacher för att ha testat en mycket tidig version
Stefan Schumacher per aver provato una delle prime versioni
Datum för jämförelse 10 februari 2015 (Testat på Android telefon)
Data di confronto 10 Febbraio 2015(Testato su cellulare Android)
Våra experter på Anti Spyware 101.com har testat detta hot och även lärt sig hur det fungerar.
I nostri esperti di Anti Spyware 101.com hanno testato questa minaccia per sapere come funziona e come rimuoverla.
d) I fråga om odlingsmaterial av kategorin testat vars frökälla har godkänts enligt artikel 4.5, orden godkänt tills vidare .
d) i termini ammissione provvisoria , per i materiali di moltiplicazione controllati i cui materiali di base sono ammessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5
Casino21 har om dig säker och bekväm poker, roulett, blackjack, slots att spela ett stort antal kasinon fullständigt testat.
Casino21 hanno su di te sicuro e piacevole poker, roulette, blackjack, slot per gioco, un gran numero di case da gioco completamente testato.
Man har testat Nicefördraget i det land som är mest positivt till Europeiska unionen ändå röstade 54 procent nej.
Il Trattato di Nizza è stato messo alla prova nel paese più favorevolmente disposto verso l'Unione europea, eppure il 54 per cento della popolazione ha votato contro.
Vi har testat alla kasinon som anges för deras stöd och fann dem alla en snabb, lyhörd och effektiv kundsupport.
Abbiamo testato tutti i casinò che sono elencati per il loro sostegno e li ha trovati tutti un rapido, assistenza clienti reattivo ed efficiente.
Flera tekniker har försökts och testat för analysen av mat som paketerar eller matkontaktmaterial, men chromatography är den föredragna metoden.
Parecchie tecniche sono state sperimentate per l'analisi di imballaggio per alimenti, o i materiali del contatto dell'alimento, ma la cromatografia è il metodo preferito.
Bet på Home använder testat och testat säkerhetssystem SSL med 128 bitars RSA kryptering. Din säkerhet är av största vikt för dem, och deras professionella IT säkerhetslösningar garanterar högsta möjliga skydd.
Bet at Home utilizza il collaudato sistema di sicurezza SSL con crittografia RSA a 128 bit. La tua sicurezza è di fondamentale importanza per loro e le loro soluzioni di sicurezza IT professionali garantiscono la massima protezione possibile.
Dessa är ansikten av de barn jag testat med samma historia som Justin.
Queste sono le facce dei bambini che ho esaminato con storie simili a quella di Justin.
Specialister på 411 spyware.com har testat Malware Defender 2015 och upptäckte att det bara låtsas vara populära programvara som kallas Windows Defender.
Gli specialisti di 411 spyware.com sono testati Malware Defender 2015 e ha scoperto che semplicemente finge di essere popolare software chiamato Windows Defender.
Under 80 år har vi testat våra motoroljor i de mest extrema situationerna från rigorösa labb och industritester till den extremt konkurrenspräglade motorsportvärlden.
Da più di 80 anni, guidati dalla ricerca tecnologica, abbiamo testato i nostri oli motore nei più rigorosi test di laboratorio e industriali e nelle competizioni sportive più competitive.
Avslutningsvis skulle jag ännu en gång vilja tacka så hjärtligt för alla dessa experimentella projekt som ni har testat för de olika länderna.
Per concludere, ringrazio nuovamente per tutti i progetti sperimentali posti in essere con i vari paesi.
Ditt tålamod har blivit ordentligt testat, och om du har kunnat stå fast grundad så kan du anse dig själv vara väl på vägen till de högre dimensionerna.
La vostra pazienza è stata ben testata, e se siete stati in grado di rimanere centrati si può considerare sè stessi giustamente sul percorso delle dimensioni superiori.
Leverantören har inte testat någon mjukvara som finns på andra webbsidor appar och garanterar därför inte kvalité, säkerhet, pålitlighet eller lämplighet av sådan mjukvara.
Il Fornitore non ha verificato alcun software che si trovi su altri siti e non rilascia alcuna garanzia per la qualità, la sicurezza, l'affidabilità o l'idoneità di tali software.
Som vår färja ska bara lagra på lördag kväll, Vi har testat stranden i Tierrena, Livorno riktning som ligger precis bredvid Marina di Pisa.
Come il nostro traghetto dovrebbe memorizzare solo il Sabato sera, Abbiamo testato la spiaggia in Tierrena, Livorno direzione che si trova proprio accanto a Marina di Pisa.
Så här är goda nyheter vi har personligen testat och demoed online ITIL Foundation Certifiering Utbildning på nedan så att du inte behöver.
Quindi, ecco la grande notizia abbiamo testato personalmente e demoed i corsi di certificazione di formazione online ITIL Foundation sul sottostante in modo da non dovete.
När du har testat din lycka till vid online roulette, kan du kanske satsa på fler tal och mönster tal där payoff risken förbättra.
Una volta si è testati fortuna alla roulette online, potrebbe forse scommettere su più numeri e i numeri di serie dove migliorare le possibilità di slogan.
Oroa dig inte om du inte vet hur man tar bort Nexusbooster, eftersom vi har testat hotet och skapade avlägsnande guide att hjälpa dig.
Non ti preoccupare se non sai come eliminare Nexusbooster, perché abbiamo provato la minaccia e creato la guida di rimozione per aiutarti.
Förkortningar delt antalet deltagare SK serokonversion SN sero neutralisation SAE allvarliga biverkningar ( ) testat på 322 personer
Abbreviazioni sogg numero di soggetti SC sieroconversione SN sieroneutralizzazione No SAE nessun evento avverso grave ( ) testato in 322 soggetti
Den är även den snabbaste webbläsaren bland alla webbläsare jag testat på min Windows 7 PC.
E' il browser più veloce tra tutti quelli che ho provato sul mio PC Windows 7.

 

Relaterade sökningar: Inte Har Testat - Som Har Testat - Har Vi Testat - Kupolen Har Testat Våra Gränser - Jag Har Testat Det - Vi Har Testat Allt - Vi Har Aldrig Testat - Testat Det Här - Har Du Testat Det - Men Jag Har Testat -