Översättning av "uppgifter verkstads" till lettiska:


  Ordbok Svenska-Lettiska

Uppgifter - översättning : Uppgifter verkstads - översättning : UPPGIFTER - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Dessa incitaments värde baseras på noggranna jämförelser av internationella verkstads och byggföretags genomsnittliga vinstmarginaler.
Šo stimulu vērtība ir balstīta uz rūpīgas starptautisko mašīnbūves un celtniecības uzņēmumu vidējās peļņas normas radītāju salīdzinošo novērtēšanu.
Kommissionen föreslår att en särskild gruppundantagsförordning införs endast för verkstads och underhållsservice samt för distribution av reservdelar.
Tā ierosina pieņemt īpašu grupālā atbrīvojuma regulu tikai attiecībā uz remonta un tehniskās apkopes pakalpojumiem un rezerves daļu izplatīšanu.
De belastningar som anges i punkt 4.3.2 i EN 12663 skall vara tillämpliga på lyftning vid verkstads och servicearbeten.
Slogošanas gadījumiem, kas minēti EN 12663 4.3.2. punktā, jābūt piemērotiem pacelšanas gadījumiem remontzonās un tehniskās apkopes darbību laikā.
Enligt Europeiska kommissionens ståndpunkt bör fonden dessutom fortsätta att drivas eftersom stål fortfarande är en viktig råvara för verkstads och byggnadsindustrin och därför att dessa sektorer kräver kontinuerliga investeringar i forskning.
Turklāt saskaņā arī ar Eiropas Komisijas nostāju fondam ir jāturpina darboties, jo tērauds joprojām ir viens no galvenajiem izejmateriāliem mehānismu un būvniecības nozarēs, un šīm nozarēm ir vajadzīgi pastāvīgi ieguldījumi pētniecībā.
De tre betänkandena av Barbara Matera som vi röstar om i dag avser stöd till 82 företag inom beklädnadsindustrin i regionen Galicien i Spanien och två företag inom verkstads och mekatronikindustrin i regionen Syddanmark i Danmark.
rakstiski. (DE) Trīs Matera kundzes ziņojumi, par kuriem mēs šodien balsojam, skar atbalstu 82 uzņēmumiem apģērbu ražošanas nozarē Galisijas reģionā Spānijā un diviem Dānijas mašīnbūves un elektronikas un mehānikas nozares uzņēmumiem Dienviddānijas reģionā.
Finland och EU behöver rädda sin egen stålindustri, verkstads och skogsindustri genom att efterlysa att ett beslut fattas i Köpenhamn om att införa särskilda utsläppssystem för att uppnå klimatmålen för klimatprodukter, i stället för de nuvarande målen som bygger på procentandelar och utsläppshandel.
Somijai un Eiropas Savienībai jāglābj pašām sava mašīnbūve, tērauda rūpniecība un mežrūpniecība, aicinot Kopenhāgenā pieņemt lēmumu, kas ievieš īpašu emisiju sistēmu, lai panāktu klimata mērķus attiecībā uz klimata produktiem esošo uz procentu likmi un emisiju tirdzniecību balstīto mērķu vietā.
Desorptionsgrad uppgifter saknas.Precision uppgifter saknas.Missvisning uppgifter saknas.Total osäkerhet uppgifter saknas.
Desorbcijas efektivitāte 98,5 (CV 1 )Precizitāte 1,3 Sistemātiskā kļūda 7,6 Kopējā nenoteiktība 10,2
Desorptionsgrad uppgifter saknas.Precision uppgifter saknas.Missvisning uppgifter saknas.Total osäkerhet uppgifter saknas.
Desorbcijas efektivitāte 99 (CV 0,6 )Precizitāte 0,6 Sistemātiskā kļūda 2,0 Kopējā nenoteiktība 3,2
Desorptionsgrad uppgifter saknas.Precision uppgifter saknas.Missvisning uppgifter saknas.Total osäkerhet uppgifter saknas.
Savākšanas vide nav informācijas Precizitāte nav informācijas Sistemātiskā kļūda nav informācijas Kopējā nenoteiktība nav informācijas
Det kan i vilket fall som helst noteras att granulat av polytetrafluoreten står för en relativt liten andel av de sammanlagda kostnaderna inom sektorer som kemisk industri, tillverkning av hushålls och fritidsartiklar samt el , verkstads och bilindustri, eftersom polytetrafluoreten vanligen används i form av miniatyrkomponenter.
Katrā gadījumā tika atzīmēts, ka granulveida PTFE ir diezgan zems īpatsvars vispārējās izmaksās tādās nozarēs kā ķīmiskā rūpniecība, sadzīvei un brīvajam laikam paredzēto ražojumu izgatavošana, elektrotehniskā rūpniecība vai mašīnbūve un automašīnu inženiertehniskās iekārtas, jo PTFE parasti tiek izmantots miniatūru sastāvdaļu veidā.
Desorptionsgrad uppgifter saknas.Precision uppgifter saknas.Missvisning uppgifter saknas.Total osäkerhet
Desorbcijas efektivitāte 94 (CV 2,2 ) Precizitāte 12,5 Sistemātiskā kļūda 3,1 Kopējā nenoteiktība 28,1
Precision uppgifter saknas.Missvisning uppgifter saknas.Total osäkerhet uppgifter saknas.
Precizitāte nav informācijas Sistemātiskā kļūda nav informācijas Kopējā nenoteiktība nav informācijas
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och skyddade uppgifter
Klasificēta informācija un aizsargāta informācija
(årliga uppgifter miljarder euro säsongrensade uppgifter)
(mljrd. euro gada dati sezonāli izlīdzināti dati)
Uppgifter Rådets uppgifter skall vara att
Uzdevumi Padomes uzdevumi ir
Desorptionsgrad 99,5 (CV 2,5 )Precision uppgifter saknas.Missvisning uppgifter saknas.Total osäkerhet uppgifter saknas.
Desorbcijas efektivitāte 100,8 (CV 2,9 )Precizitāte 0,9 Sistemātiskā kļūda 8,3 Kopējā nenoteiktība 10,1
Desorptionsgrad 96,2 (CV 1,70 )Precision uppgifter saknas.Missvisning uppgifter saknas.Total osäkerhet uppgifter saknas.
Desorbcijas efektivitāte 82 (CV 4,2 ) Precizitāte 5,8 Sistemātiskā kļūda 2,8 Kopējā nenoteiktība 14,4
Talmannens uppgifter Vice talmännens uppgifter Presidiets sammansättning Presidiets uppgifter Talmanskonferensens sammansättning Talmanskonferensens uppgifter Kvestorernas uppgifter Utskottsordförandekonferensen Delegationsordförandekonferensen Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen
Parlamenta priekšsēdētāja pienākumi Priekšsēdētāja vietnieku pienākumi Prezidija sastāvs Prezidija pienākumi Priekšsēdētāju konferences sastāvs Priekšsēdētāju konferences pienākumi Kvestoru pienākumi Komiteju priekšsēdētāju konference Delegāciju priekšsēdētāju konference Prezidija un Priekšsēdētāju konferences lēmumu publiskums
Utbyte av uppgifter och röjande av uppgifter
Informācijas apmaiņa un ziņošana
Uppgifter
Uzdevumi
uppgifter
Krāsas
Uppgifter
Dati
Uppgifter
Darbi
Uppgifter
Darbi
Uppgifter
Cita informācija par Aldurazyme Eiropas Komisija 2003. gada 10. jūnijā izsniedza Aldurazyme reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Genzyme Europe B. V.
Uppgifter
Funkcijas
Uppgifter
Pienākumi
Uppgifter
Uzdevums
Uppgifter
Informēšana
Uppgifter
Pamatuzdevumi
Uppgifter
Uzdevumi
UPPGIFTER
ZVIEDRIJA
Uppgifter
Procedūra
Uppgifter
Mērķis
Uppgifter
Funkcijas
Uppgifter
Sīkākas ziņas
Fullständiga uppgifter finns i bipacksedeln för fullständiga uppgifter.
Sīkākas ziņas atrodamas zāļu lietošanas pamācībā.
Inga uppgifter Målet har angetts men uppgifter saknas.
Nav pieejami mērķis izvirzīts, bet dati nav pieejami.
Kvartalsvisa uppgifter NCB ECB Andra MFI uppgifter (stockar)
Ceturkšņa dati VCB ECB citu MFI dati (atlikumi)
Undantag för historiska uppgifter, när aktuella uppgifter föreligger.
Atkāpes attiecībā uz retrospektīviem datiem, ja pašreizējie dati ir pieejami.
Undantag för tidigare uppgifter, när aktuella uppgifter föreligger.
Atkāpes attiecas vienīgi uz retrospektīvajiem datiem, ja pašreizējie dati ir pieejami.
Oriktiga och vilseledande uppgifter skall anses vara ofullständiga uppgifter.
Nepareizu vai maldinošu informāciju uzskata par nepilnīgu informāciju.
Oriktiga eller vilseledande uppgifter skall anses vara ofullständiga uppgifter.
Nepareiza vai maldinoša informācija ir uzskatāma par nepilnīgu informāciju.
i) allmänna uppgifter, däribland uppgifter om personal och utbildning,
i) vispārīga informācija, iekļaujot informāciju par personālu un tā mācībām
b) Administrativa uppgifter, inklusive uppgifter som insamlats av tillsynsmyndigheter.
b) administratīviem datiem, tostarp datiem, ko savākušas pārvaldes iestādes

 

Relaterade sökningar: Verkstads - Uppgifter Som Kan - Uppgifter Om Alla - Uppgifter Som Inte - Uppgifter Om Dig - Samlar In Uppgifter - Uppgifter Som Du - Uppgifter Om Deras - Uppgifter Om Att - De Uppgifter Vi -