Översättning av "egen representation" till litauiska:


  Ordbok Svenska-Litauiska

Egen - översättning : Representation - översättning : Representation - översättning : Egen - översättning : Egen representation - översättning : Representation - översättning : Representation - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Att ena dem och ge gem en känsla av enighet genom sin egen representation är svårt.
Juos suvienyti ir suteikti jiems vienybės jausmą per savo atstovavimą yra sudėtinga.
Under de senaste månaderna har unionen börjat bygga upp en egen diplomatisk representation runt om i världen.
Pastaraisiais mėnesiais Europos Sąjunga pradėjo kurti savo diplomatinių atstovybių visame pasaulyje tinklą.
Det är bara ett av de många skälen till att EU behöver en egen diplomatisk representation i Teheran.
Tai tik viena iš daugelio priežasčių, dėl kurių Europos Sąjungai reikalinga diplomatinatstovybTeherane.
Representation
Atstovavimas
Internationell representation
Tarptautinis atstovavimas
16 17 representation
16 17 išlaidos
REPRESENTATION OCH GÅVOR
PRAMOGOS IR DOVANOS
Mottagning och representation
Priėmimai ir reprezentacijos
Beskattning utan representation...
Mažiau mokesčiai, broli! Nieko nėra nemokamai šiame pasaulyje.
Kvinnors andel betald anställning liten andel medelstor andel stor andel medelstor andel liten andel liten andel låg representation låg representation låg representation
Apmokamą darbą dirbančių moterų dalis nedidelė dalis vidutinė dalis didelė dalis vidutinė dalis nedidelė dalis nedidelė dalis labai nedidelis atstovavimas labai nedidelis atstovavimas nedidelis atstovavimas vidutinis atstovavimas nedidelis atstovavimas nedidelis atstovavimas
ECB s representation i Washington
ECB atstovybė Vašingtone
Ständig representation vid EU
Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje
Förenade kungarikets ständiga representation
Jungtinės Karalystės nuolatinė atstovybė
Juridisk rådgivning och representation
Manitobos registruotų muzikos mokytojų asociacijos nariais, turinčiais teisę vadintis registruotais muzikos mokytojais , gali tapti tik asmenys, galintys įrodyti šešis mėnesius iki to gyvenę Manitoboje.
Icke diskriminering och representation
Nediskriminavimas ir atstovavimas
Artikel 88 Internationell representation
88 straipsnis Tarptautinis atstovavimas
Eller en representation av värden.
Arba, kaip atstovauti reikšmes.
1 7 0Mottagning och representation
1 7 0Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos
1 4 3Underhållning och representation
1 4 3Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
1 7 0Mottagning och representation
1 7 0Priėmimai ir reprezentacijos
3 0 2 0Inkommande representation
3 0 2 0Laisvalaikis
Utgifter för mottagning och representation
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos
Utgifter för mottagning och representation
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
Kvinnors andel betald anställning medelstor andel liten andel medelstor andel stor andel stor andel stor andel medelstor andel stor andel liten andel liten andel mycket låg mycket låg medelstor låg representation låg representation låg representation låg representation medelstor låg representationrepresentation
Vienodas mergaičių skaičius didelė dalis labai nedidelis atstovavimas nedidelis atstovavimas nedidelis atstovavimas vidutinis atstovavimas
falskt html representation of a number
netiesa html representation of a number
ECB s ständiga representation i Washington, D.C.
ECB atstovybė Vašingtone
1 4 3 Underhållning och representation
1 4 3Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
KAPITEL 1 3 UTGIFTER FÖR REPRESENTATION
1 3 SKYRIUS REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
KAPITEL 1 7 MOTTAGNING OCH REPRESENTATION
1 7 SKYRIUS REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS
KAPITEL 1 7 MOTTAGNING OCH REPRESENTATION
1 7 SKYRIUS PRIĖMIMAI IR REPREZENTACIJOS
KAPITEL 1 7 MOTTAGNING OCH REPRESENTATION
1 7 SKYRIUS PRIĖMIMAI IR REPREZENTACIJOS
Klart Administration representation för säljaren (tillverkaren)
Ai¹ku administracija atstovavimas pardavìjui (gamintojui)
Representation inför Rådet är inte nödvändigt.
Gynėjo atsovavimas nėra būtinas.
genom att ha representation på gemenskapsnivå,
atstovauja Bendrijos lygiu,
En matris är bara en data representation.
Matrica yra tik duomenų pateikimas.
Chef för Rumäniens representation vid Europeiska unionen
Rumunijos misijos prie Europos Sąjungos vadovą
Detta är en ganska korrekt grafisk representation.
Tai gana tiksliai grafinis vaizdavimas.
EU kommissionens representation i Österrike (i Tyskland)
Europos Komisijos atstovybė Austrijoje (vokiečių kalba)
De flesta former av representation för modefärger
Dauguma rūšių atstovavimo mados spalvų
3) En jämställd representation i beslutsfattande positioner.
3) lygios atstovavimo galimybės priimant sprendimus
Skatterådgivning (CPC 863 utom representation inför domstol)
Tačiau paprastai mokesčių paslaugas teikiantys fiziniai asmenys Austrijoje turi būti įsteigę savo profesinį centrą (komercinį padalinį).
Skrivelse till kommissionen, via Italiens ständiga representation.
Laiškas išsiųstas Komisijai per Nuolatinę Italijos atstovybę prie ES.
3 7 0Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation
3 7 0Misijų, pramogų ir reprezentacinės išlaidos
3 0 9Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation
3 0 9Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai
1 7 0 0Kostnader för mottagningar och representation
1 7 0 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

 

Relaterade sökningar: Beskattning Utan Representation - Representation - Grafisk Representation - Schematisk Representation - På Egen Hand - På Egen Bekostnad - I Din Egen Takt - Sin Egen Son - är Min Egen - För Egen Del -