Översättning av "strategi bedömning" till polska språket:


  Ordbok Svenska-Putsa

Bedömning - översättning : Strategi - översättning : Strategi - översättning : Strategi - översättning : Bedömning - översättning : Bedömning - översättning : Strategi bedömning - översättning : Bedömning - översättning : Bedömning - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Kommissionen har, baserat på vår ekonomiska bedömning, snabbt utarbetat en heltäckande och kvantifierad ekonomisk strategi för den ekonomiska nedgången.
Opierając się na własnej ocenie sytuacji gospodarczej, Komisja w bardzo krótkim czasie przygotowała w pełni skrystalizowane i wyrażone w kategoriach ilościowych działania ekonomiczne będące reakcją na spowolnienie gospodarki.
EU har tagit fram en strategi som bygger på bedömning och hantering av risker för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
oraz role głównych podmiotów zaangażowanych w ten proces
Vi måste anta en riktig EU strategi för romer som bygger på målinriktade åtgärder och en regelbunden bedömning av dess effekt.
Musimy przyjąć właściwą europejską strategię w sprawie Romów, opartą na dobrze wymierzonych działaniach i regularnej ocenie skuteczności.
Icke desto mindre anser vi, herr kommissionsledamot, att det är en liten besvikelse, eftersom en god strategi innebär att genomföra en sund bedömning en bedömning av försörjningsproblemen och särskilt av de ekologiska och de sociala problemen och det är på grundval av denna strategi som vi sätter upp våra prioriteringar.
Niemniej jednak jest ona dla nas, Panie Komisarzu, pewnym rozczarowaniem, gdyż dobra strategia zakłada przeprowadzenie rzetelnej oceny oceny problemów z dostawami a w szczególności problemów ekologicznych i społecznych i to właśnie na podstawie tej strategii ustalamy priorytety.
Ansträngningarna för att bättre skydda människors hälsa och miljön genom säkrare kemiska ämnen måste kompletteras med en systematisk strategi för bedömning av kemikalier.
Wysiłki te, aby lepiej chronić zdrowie ludzi i środowisko poprzez stosowanie bezpieczniejszych chemicznie zamienników, muszą być uzupełnione przez systematyczne podejście do oceny chemikaliów.
I vilket fall som helst anser kommissionen att den mest fördelaktiga strategin, som undviker risken för tekniska komplikationer, är en strategi som bygger på en bedömning från fall till fall, eftersom denna strategi ger bättre kvalitet.
W każdym razie Komisja chce podkreślić, że podejście indywidualne zapewniające lepszą jakość jest korzystniejsze, gdyż pozwala omijać ryzyko pewnych technicznych komplikacji w tych pracach.
Jag välkomnar föredragandens strategi och jag ställer mig bakom hennes bedömning av förslaget från kommissionen och hennes åsikter när det gäller ändringar och tillägg.
Z zadowoleniem przyjmuję podejście zastosowane przez sprawozdawcę i podzielam opinię sprawozdawcy na temat wniosku przedłożonego przez Komisję oraz stanowisko sprawozdawcy w sprawie poprawek i uzupełnień.
Kostnader kvantitativ bedömning Nytta kvantitativ bedömning
Koszt ocena ilościowa
Kostnader kvantitativ bedömning Nytta kvantitativ bedömning
Korzyści ocena ilościowa
Enligt ramdirektivet om en marin strategi (10) är medlemsstaterna skyldiga att fastställa och genomföra samordnade övervakningsprogram för löpande bedömning av miljötillståndet i sina marina vatten.
Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (13) ułatwia ponowne wykorzystywanie danych publicznych, ponieważ ustanowiono w niej wspólne ramy prawne, które regulują sposób udostępniania informacji przez podmioty sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
Det är också nödvändigt att stärka den europeiska redovisningsstyrningen genom att anta en mer aktiv och integrerad strategi för upprättande, antagande, genomförande och bedömning av standarder.
Konieczne jest także umocnienie europejskiego systemu zarządzania rachunkowością dzięki przyjęciu bardziej proaktywnego i zintegrowanego podejścia do przygotowania, zatwierdzania, wdrażania i oceny norm.
EU strategi Nationell strategi Program för landsbygdsutveckling
Strategia UEStrategia krajowa Programy rozwoju obszarów wiejskich środki
Bedömning
Walidacja
Bedömning
Co do prawa
Bedömning.
Procedura walidacji modelu matematycznego
Bedömning.
Te same przepisy stosuje się odpowiednio do badań części oddzielnie od pojazdu.
BEDÖMNING
PRZYZNAWANIE POMOCY
BEDÖMNING
OCENA ŚRODKA POMOCY
Strategi
Strategia
strategi
strategia
(10) Utifrån denna bedömning av riskerna förefaller den strategi för finanspolitiken som beskrivs i programmet räcka för att det medelfristiga målet skall kunna upprätthållas under hela programperioden.
(10) Uwzględniając wspomnianą powyżej ocenę ryzyka, strategia budżetowa zaprezentowana w programie wydaje się być wystarczająca w celu zapewnienia, że przewidywany w programie cel średniookresowy będzie utrzymany przez cały okres programu.
En bedömning av hur strategierna bidrar till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män och mellan etniska grupper är en viktig del av processen att välja strategi.
Niezbędnym elementem w procesie doboru strategii jest ocena sposobu, w jaki umożliwiają one realizację celów zapewnienia równości etnicznej osób różnego pochodzenia oraz równości kobiet i mężczyzn.
Denna strategi, inremarknadslagen, är en omfattande, övergripande strategi för den inre marknaden, en kollektiv strategi.
Panie komisarzu Barnier, udało się panu zgromadzić przy stole wielu komisarzy europejskich zainteresowanych tym dokumentem.
Det är inte min bedömning, utan Förbundsrepubliken Tysklands bedömning.
Nie jest to ocena moja jest to ocena Republiki Federalnej Niemiec.
Om sådana skillnader skulle finnas är det dock ändå möjligt att tillämpa dem på de minst gynnsamma arbetsdagarna tillsammans, inom ramen för en strategi för bedömning av överexponering.
Jeśli jednak różnice takie istnieją, nadal można stosować procedurę w odniesieniu do najbardziej niesprzyjających dni roboczych na podstawie metody oceny nadmiernego narażenia.
Sensorisk bedömning
Ocena sensoryczna
V. BEDÖMNING
V. OCENA
IV BEDÖMNING
IV. OCENA
RÄTTSLIG BEDÖMNING
OCENA PRAWNA
Kommissionens bedömning
Ocena Komisji
V BEDÖMNING
V. OCENA
IV BEDÖMNING
IV. OCENA POMOCY
III BEDÖMNING
III. OCENA
VII BEDÖMNING
VII. OCENA
V. BEDÖMNING
V. OCENA POMOCY
Samlad bedömning
Realizacja korekt finansowych
Samlad bedömning
Audyt wewnętrzny
Socioekonomisk bedömning
Analiza społeczno ekonomiczna
Detaljerad bedömning
Ocena szczegółowa
INLEDANDE BEDÖMNING
OCENA WSTĘPNA
Domstolens bedömning
Ocena Trybunału
Domstolens bedömning
Ocena Trybunału
Rättslig bedömning
Analiza prawna
V Bedömning
V Ocena prawna
Domstolens bedömning .........................................
Ocena Trybunału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Relaterade sökningar: Göra En Bedömning - Bedömning Av Situationen - För En Bedömning - Bedömning är Att - En Objektiv Bedömning - Enligt Min Bedömning - I Min Bedömning - Bedömning Av Vad - För Att Göra En Bedömning - Gjorde En Korrekt Bedömning -