Översättning av "miljövänlig teknik" Thai språk:


Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Teknik.
เทคน ค
Vad Amerika behöver är en miljövänlig, lättransporterad,
ส งท อเมร กาต องการ ก ค อแหล งเช อเพล งท เป นม ตรก บส งแวดล อม, เล อกแหล งขนส งท เป นไปได
Vilken teknik!
น นม นจะเหย ยบย ำอะไรก นขนาดน น?
Så de distribuerar teknik.
แปลว า คนเหล าน เผยแพร เทคโนโลย ก นเอง
Erfarenhet.. som i teknik.
ประสบการณ เท าก บเทคน ค
Vi har teknik, medicin
เราม ... . เทคโนโลย , ยาร กษาโรค
Jag förbättrar din teknik.
ข ากำล งพ ฒนาเทคน คของท าน
De bromsar flödet av teknik.
ภาษาชะลอการถ ายทอดเทคโนโลย
Jag har en annan teknik.
เทคน คผมเป นอ กอย าง
Typ... teknik, sport, bilar, porrfilm!
ก พวกเทคโนโลย เร องก ฬา, รถ... ...
Vad var det för teknik?
น ฝ าม ออะไร?
Som i en djävulsk teknik.
เท าก บเก งเป นบ า
Ert problem är inte teknik.
ป ญหาของค ณไม ใช เร องเทคโนโลย หรอก
Michelle Kaufman banade vägen för nya sätt att se på miljövänlig arkitektur.
ม เชล คอฟแมน ได บ กเบ ก ว ธ ค ดใหม ๆ เก ยวก บสถาป ตยกรรมส งแวดล อม
Min fjärde teknik Förbered för komplexitet.
เทคน คท ส ของฉ น ปร บสภาพร บความซ บซ อน
Samma strategi kan användas för teknik.
และว ธ ค ดแบบเด ยวก น สามารถนำมาประย กต ใช ในการพ ฒนาเทคโนโลย ได เช นก น
Att kombinera teknik med design och...
เพ อผสมผสานว ศกรรม การออกแบบ และ ...
Hur driver vi denna teknik framåt?
เราจะผล กด นเทคโนโลย น ไปข างหน าได อย างไร
Denna teknik mäter blodflödet i hjärnan.
น เป นภาพถ ายแบบ tensor ของสมองฉ น
Utgallring är en annan teknik vi använder.
การแยกแยะ เป นอ กเทคน กหน งท เราใช
Ovanlig teknik för en vakthund, men effektiv.
เป นกลย ทธ ท ฉลาดมาก และได ผล
Jag håller doktorer kemi, matematik och teknik,
ผมจบปร ญญาเอกด านเคม คณ ตศาสตร และว ศวกรรม
Det passar inte med matematik och teknik.
ม นไม เข าก บคณ ตศาสตร หร อว ศวกรรมเลย
Älskar ni inte köket och all teknik?
มาร ล ย ! ค ณไม ชอบคร วเหรอคะ? แต ด คนท ลงช อไว ส คะ
Denna teknik är ca 5 000 år gammal.
น เป นเทคโนโลย อาย เก าแก ราวห าพ นป
Jag utforskade människohuden, och hur teknik kan förändra kroppen.
ฉ นว จ ยเร องผ วหน งของมน ษย และเทคโนโลย ว าจะสามารถเปล ยนแปลงร างกายได อย างไร
Kvinnorna sa en sak till oss. Ge oss teknik.
พวกผ หญ งบอกเราอย างหน งว า เอาเทคโนโลย มาให เราเถอะ
Det handlar om teknik som möjliggör förtroende mellan främlingar.
เทคโนโลย น น กำล งเป ดช องทาง ให ความไว วางใจระหว างคนแปลกหน าสองคนเก ดข น
Då började jag verkligen, och min teknik blev bättre.
ผมเร มเส นทางของต วเองน บต งแต น น เทคน คของผมเร มจะพ ฒนาข น แล วม นก กลายเป นการเสพต ดไปเลย
Säg att vi tappat kontrollen över vetenskap och teknik.
ค ณควรร ต วว า กำล งเข าไปย งก บอะไร น กส บด นน ม ฉ นจะพ ดแบบเด ยวก นน ก บล กสาวของฉ น ระว งต ว
Jag antar att det där är en ny teknik.
ฉ นเดาเอาว า ม นเป นเท คน คใหม
Jag har en speciell teknik för att döda odörer.
ฉ นม เทคน คพ เศษ สำหร บกำจ ดกล นอ บในห องล ะ
Det måste finnas en teknik som kan lösa problemet.
ค ณต องม เทคโนโลย อะไรซ กอย าง ท ช วยแก ป ญหาน ได
Den aktuella, moderna läkarvetenskapen är en 60 år gammal teknik.
เหต ผลหรอคร บ ท กว นน การแพทย สม ยใหม ในป จจ บ น ย งคงใช เทคน คท ม อาย 60 ป
Motsvarande är sant för teknik, underhållning och design, tror jag.
ผมเช อว าในกรณ ของเทคโนโลย งานบ นเท ง และการออกแบบก เหม อนก น
Det finns regler för teknik, komposition, färger, även för motivet.
ม นม มาตรฐาน, เทคน ค องค ประกอบ, ส และห วข อ
Vi använder oss av en teknik som är mer avancerade.
เราต องใช เทคน คข นส ง
Den här gammal byggnad borde inte ha så modern teknik.
ก ต กน ม นเก า ม นไม น าจะม ระบบท ล ำหน าขนาดน น
Såvitt jag visste var detta det enda sättet att distribuera teknik.
เท าท ผมทราบนะคร บ น นเป นว ธ การแบบเด ยว ท ค ณจะเผยแพร เทคโนโลย ได และผมก ค ดว ธ การอ นนอกจากน ไม ได
Du kunde ha sysslat med analytisk dekonstruktion, med ny japansk teknik.
ค ณอาจทำด านว เคราะห โครงสร าง ภ ม ศาสตร แบบใหม แบบล ำย ค
Den utvecklar sig själv och ni måste börja överväga Quantum teknik.
ค ณควรจะล มเร อง ฟ เร ยร ไปซะ และห นมามองเร องหล กกลศาสตร ควอนต ม
Var inte så tuff mot sig själv. Du har grym teknik.
อย าให ยากในต วเอง ค ณร ว า ค ณม ท กษะในบ า
Ny automatiserad teknik som vi utvecklat kommer finnas i alla kontrollrum.
ขณะน เราได ทำการพ ฒนาเทคโนโลย อ ตโนม ต ใหม ๆข น ม นจะถ กต ดต งเพ อใช งานในห องควบค ม
Jag är skild och rik och vill satsa pengar på teknik.
ฉ นเป นแม หม ายท รวย กำล งมองหาการลงท น
Han studerade fysik och teknik i Riyadh och här i Amman.
เร ยนด านฟ ส คส ก บว ศวะท ร ยาดห ก อนย ายมาอ มมาน

 

Relaterade sökningar: Miljövänlig - Av Ny Teknik - Vetenskap Och Teknik - är En Teknik - Teknik Som Används - Denna Nya Teknik - är En Teknik Som - Teknik Som Gör - En Annan Teknik - En Teknik Som Kallas -